+3636554090

Nyerjen wellness hétvégét a Bambara Hotelba a Szikra Ajtó-Ablak Kft. jóvoltából elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

A Szervező

1. A nyereményjáték („Játék”) szervezője a Szikra Ajtó-Ablak Kft. (székhely: 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 1.) („Szervező”).

A Játékban való részvétel feltételei

2. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki az alábbi feltételeket teljesíti (a továbbiakban: „Játékos”):
– A Játékos 2018. 07. 01 – 2018. 12. 31. között a Szikra Ajtó-Ablak Kft.-nél megrendelést ad le homlokzati nyílászáró(k)ra (ablak, teraszajtó, bejárati ajtó), melynek kivitelezése és kifizetése is megtörténik az említett időszakban.
– A Játékos rendelésének/számlájának értéke minimum nettó 1 millió Ft – azaz egymillió forint.
– Játékos a Játék ideje alatt nyilatkozatával kinyilvánítja a Játékban való részvételi szándékát.
– A Játékos lájkolja a Játékhoz kapcsolódó posztot.

3. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervezővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.

4. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2018. július 1. 00:00:01 órától – 2018. december 31. 23:59:59 óráig tart („Játék időtartama”).

5. A Játékos elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és a jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb feltételnek megfelel. A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott adatai, részvételi nyilatkozata, és a 2. pontban részletezett követelményeknek megfelelő számla összességében képezik a ”Pályázatot”.

6. A Játékos minimum egy, de akár több összeghatárt elérő számlával is játszhat a játék időtartama alatt, ilyen esetben az adatai annyiszor kerülnek be a sorsolásba, ahány nettó 1 millió forint értékű számlával rendelkezik.

7. Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzatban meghatározott pályázati feltételek alapján. Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

8. A Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

9. A személyes adatok védelmét a Szervező Adatvédelmi Nyilatkozatában leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi tájékoztatójával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

10. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos.

11. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

12. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos, vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett rendelés. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

13. A Szervező a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.

14. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

15. Szervező nyilatkozik, hogy a Játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Játék részvevői és a Szervező semmilyen követeléssel nem élhet a Facebook irányába. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Nyeremény, nyertes

16. Nyeremény: 1 darab 2 fő részére szóló kupon, a Bambara Hotel★★★★ szállodába, 3 nap 2 éjszakára, mely felhasználható 2019. év során, kizárva a nemzeti ünnepekre eső hosszú hétvégéket.

17. A nyeremény sorsolására egységesen 2019. január 2-án kerül sor.

18. A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye, azaz 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 1.

19. A sorsolás menete a következő: A Szervező képviseletében Tóth László kereskedelmi igazgató, a Játékosok neveit egy sorsolásra alkalmas eszközbe helyezi, majd kihúzza a nyertes nevét. A Szervező sorrendben 3 nevet sorsol ki, mely során az első főnyertest követi 2 tartaléknyertes. A nyertesek listája (vezetéknév, keresztnév) a sorsolást követő napokban tekinthető meg a https://www.facebook.com/szikra.ablak/ oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. A sorsolásról video felvétel készül.

20. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen, vagy a nyertes, vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesek nyereményigénye tehát abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a sorban kihúzott nyertesek a nyereményét az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 7 napon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 7 napon belül. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül. Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép. A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint. Nyeremények átvétele: Az eredeti számlát vagy hitelesített másolatát a nyeremény átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Szervezőnek. A nyeremény átvételekor a Szervező jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 7 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a számlát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

21. A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremény egésze vagy egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremény bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

22. A Nyeremény az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.14. pontja alapján adómentesek. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget).

23. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.