+3636554090

Szikra Ajtó-Ablak Kft. 2018 júliusi nyereményjáték játékszabályzata

A Szervező

1. A nyereményjáték („Játék”) szervezője a Szikra Ajtó-Ablak Kft. (székhely: 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 1.) („Szervező”).

A Játék időtartama

2. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2018. július 6. 00:00:01 órától – 2018. július 26. 23:59:59 óráig tart („Játék időtartama”).

Nyeremény

3. 1 db családi belépőjegy, – 2 felnőtt, 2 gyermek (16 év alatt) részére  – a demjéni Cascade Barlangfürdőbe, mely egész napos és akár hétvégén is felhasználható (kizárólag 2018-ban).

Részvételi feltételek

4. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel és Facebook profillal rendelkező, természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) jogosult, aki az alábbi feltételeket teljesíti:
– A Játékos a Szervező Facebook oldalán a Játékot meghirdető bejegyzéseben (a továbbiakban: „Bejegyzés”) feltett kérdésre, a Játék időtartama alatt helyesen válaszol a Bejegyzéshez történő hozzászólással.

5. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervezővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.);
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.

6. A Játékos a Bejegyzéshez történő hozzászólással részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja, elfogadja jelen Játékszabályzat rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy elolvasta, értelmezte és elfogadja a Szervező adatkezelési szabályzatát.

7. A Játékosnak a Játékban maximum egy érvényes hozzászólása lehet, Szervező játékosonként egynél több hozzászólást nem vesz figyelembe, tehát azonos Facebook profiltól származó több hozzászólással a nyerési esély nem növelhető.

8. A Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes a Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a Játékos a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

9. Azon résztvevőket, akik valótlan adatokkal, vagy más nevében vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból.

Sorsolás

10. A nyeremény sorsolására 2018. július 27-én kerül sor.

11. A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye, azaz 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 1.

12. A sorsolás menete a következő: A Szervező megbízott alkalmazottja egy arra alkalmas szoftver segítségével (Woobox) az érvényes hozzászólásokból sorszámozott listát készít, majd egy másik szoftver (random.org) alkalmazásával a listából kiválasztja a nyertest. A Szervező sorrendben 3 nevet sorsol ki, mely során az első főnyertest követi 2 tartaléknyertes. A nyertesek listája (Facebook profil név) a sorsolást követő napokban tekinthető meg a https://www.facebook.com/szikra.ablak/ oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

13. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a fő nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött pályázat érvénytelen, vagy a nyertes, vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertesek nyereményigénye tehát abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a sorban kihúzott nyertesek a nyereményét az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 7 napon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 7 napon belül. Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabályban előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép. A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.

Egyéb feltételek

14. A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremény egésze vagy egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremény bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

15. A Nyeremény az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.14. pontja alapján adómentes. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget).

16. A Szervező a nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

17. Szervező nyilatkozik, hogy a Játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Játék részvevői és a Szervező semmilyen követeléssel nem élhet a Facebook irányába. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a Játék Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.